Про центр

Центр академічної етики та досконалості в освіті

діє з метою сприяння:

  • утвердженню етичних засад у взаємодії суб’єктів (учасників) освітньої та наукової діяльності,
  • професійному зростанню фахівців,
  • досягненню ділової досконалості організацій,
  • забезпеченню якості освіти і наукових досліджень.

Завдання Центру:

‒ підтримка академічних свобод та утвердження етичних засад у відносинах суб’єктів, які діють у системі освіти та науки країни;
‒ сприяння поширенню цінностей доброчесності в академічному середовищі країни;
‒ оцінювання стану досконалості організації та сприяння розвитку ділової культури організацій;
‒ забезпечення права суб’єктів освітньої та наукової діяльності на доброчесне академічне середовище, захист їхніх академічних прав і свобод;
‒ участь у реалізації програм професійного зростання, неперервної освіти тощо;
‒ упровадження принципів соціальної відповідальності у діяльність закладів освіти і наукових установ країни;
‒ забезпечення партнерської взаємодії всіх сторін, заінтересованих у розвитку вітчизняної освіти і науки на засадах творчості, академічної доброчесності, соціальної відповідальності, стійкого досягнення результатів, ділової досконалості;
‒ реалізація заходів досягнення професійної досконалості;
‒ допомога у впровадженні ефективних методів управління організаціями;
‒ сприяння реалізації заходів із забезпечення якості освіти та наукових досліджень.

Напрями діяльності Центру:

  1. наукова етика
  2. академічна доброчесність (Academic Integrity)
  3. соціальна відповідальність
  4. якість і досконалість


Центр здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а саме законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову та науково-технічну експертизу", "Про авторське право і суміжні права"; "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", "Про громадські об’єднання"; "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації"; кодексів "Цивільний кодекс України", "Податковий кодекс України"; положень Конституції України і засад Статуту Центру.

Центр є громадською організацією. Діяльність Центру засадничена принципами добровільності, самоврядності, відповідальності, доброчесності, партнерства, прозорості, відкритості та публічності, рівності перед законом і відсутності майнового інтересу членів Центру.

Центр виконує свою просвітницьку та експертну політику публічно, висвітлює свою діяльність за допомогою сайту та інших інформаційних ресурсів.