Програма сприяння академічної доброчесності та викорінення академічної недоброчесності

Для української освіти питання академічної доброчесності є досить актуальним. Назрілим є розгортання політики витіснення академічного плагіату з вищої школи, практик списування у загальноосвітній школі тощо. І на часі соціально відповідальній освітянській спільноті розпочати викорінення плагіату як явища з теренів освіти та науки України. Задля такої мети запропоновано програму, що допоможе колективам закладів вищої освіти у межах кампанії викорінення недоброчесного навчання здійснювати політику викорінення чи нейтралізації академічної недоброчесності, проводити важливі заходи та розробляти відповідні документи.

Це комплексна програма, присвячена кампанії зі сприяння (розвитку, поширення) академічної доброчесності та викорінення, відповідно, академічної недоброчесності (плагіату тощо) у закладі освіти. Пропонована програма викладена передовсім для вищої школи, однак цілком може бути адаптованою і для інших закладів освіти, наукових установ тощо.

Програма представлена як 6-етапна, робота на кожному з них є послідовною, однак не всі етапи кампанії варто проводити ланцюгом, адже більшість процедур з означеної проблематики пов’язані між собою, мають і певну послідовність, та водночас потребують паралельного здійснення. Тому заходи доцільно організовувати паралельно й інтегровано. Саме з цих причин програму названо комплексною.

І. Роз’яснювальна робота

               ІІ. Етичні засади у закладі освіти

                              ІІІ. Протидія академічній недоброчесності (та плагіату)

                                             ІV. Боротьба з недоброчесним навчанням (і плагіатом)

                                                            V. Покарання за академічне шахрайство

                                                                           VІ. Навчання творчістю

 

Роз’яснювальна робота

Роз'яснення є обов’язковим, така робота довготривала на початку кампанії, хоча має не припинятися і надалі. Передбачає розроблення рекомендацій, посібників, пам’яток, інформаційних матеріалів на сайтах закладу освіти та створення окремих сайтів із проблематики академічної чесності-нечесності. Об’єктами уваги тут є як студенти, так і викладачі, окрема роль належить і адміністративному корпусу ЗВО. Без сумніву, такі заходи сприятимуть не тільки розумінню всіма заінтересованими сторонами суспільної проблеми недоброчесного навчання, але і виконуватимуть попереджувальну функцію.

1 етап: Роз’яснювальна робота 2 етап: Етичні засади у навчальному закладі

Етичні засади у навчальному закладі

Розроблення, обговорення та ухвалення колективами закладу Кодексів етики закладають (поновлюють) етичні засади та основи цінностей університетської (інститутської, факультетської) спільноти. Процедура розроблення кодексів, процес обговорення їхнього змісту та ухвалення сформованих документів обов'язково сприятимуть просуванню політики академічної доброчесності. Таку справу можна проводити одночасно із суто роз’яснювальною роботою та навчанням студентів етичній поведінці.

 

 

Протидія академічній недоброчесності (та плагіату)

Вагому роль у протидії студентському шахрайству відіграє роз’яснювальна робота, однак якої недостатньо в умовах укорінення недоброчесності в систему освіти. Протидія недоброчесному навчанню обґрунтовується у програмах їхнього виявлення та запобігання, відбувається з попереджувальною метою і до здійснення актів академічної недоброчесності. Ефективними будуть два напрями політики:

а) попереджувальні дії викладачів, які стануть стримуючими чинниками у недоброчесності навчання і водночас мотивуватимуть студентів до академічної чесності;

б) обрання адвокатів з етики, створення Комітетів етики (збалансованих груп заінтересантів) і Комітетів експертизи (студентських робіт). Такі представництва проводять соціальні ревізії при розгляданні ситуацій-викриття академічної недоброчесності та конфліктів, забезпечуватимуть прозорість процесів та актів ухвалення рішень.

3 етап: Протидія академічній недоброчесності 4 етап: Боротьба з академічним шахрайством

 

знак оклику Однак варто зауважити, створення комітетів само по собі не вирішує проблеми академічної недоброчесності, плагіату тощо
лапкиНіякі кодекси і комісії не допоможуть виробити внутрішню потребу чинити по совісті (Лазарь Залманов)

 

Боротьба з недоброчесним навчанням (і плагіатом)

Боротьба — це відкрите поле кампанії, оголошені заходи якої проводять унаслідок учинків академічного шахрайства. Це передовсім технічна робота, що ґрунтується на вже зазначених у текстах ухвалених документів методах і процедурах, та оцінювання студентських робіт (на оригінальність, індекс унікальності тощо) з використанням, зокрема, спеціальних програм "анти-плагіат".

 

 

Покарання за академічне шахрайство

Певна річ, що внаслідок здійснення шахрайства, за умови доведення таких фактів мала б наступити відповідальність людини за здійснене. Зрозуміло, що матеріальне покарання (штрафи або утримання частини стипендії за навчання) у даних умовах розвитку української освіти не є можливим. Ураховуючи різний рівень ймовірної академічної недоброчесності можуть бути застосовані м’які методи покарання (адміністративні, зменшення чи обнуління підсумкової бальної оцінки) і жорстка кара (виключення з навчального закладу, позбавлення перспективи продовження навчання на наступних рівнях, як-то магістратура, аспірантура).

5 етап: Покарання за вчинену недоброчесність 6 етап: Навчання творчістю

Навчання творчістю

На противагу проявам академічної недоброчесності під час навчання бажаним є розвиток студента як особистості та фахівця в умовах створення творчо-пізнавального середовища. Така навчально-виховна діяльність є, вважаємо, основною, оскільки головна причина недоброчесності та плагіату — "маскувати власну нездатність до творчості" (Франсуа Ла Мот ле Вайє, 17 ст.).

 

 

 

Розроблення академічними колективами і дотримання ними такої політики, ясна річ, сприятимуть або й забезпечать нейтралізацію негативних тенденцій, вибудуваних плагіатною освітою в нашій країні. І активні дії за наведеною програмою, зокрема, стануть передумовами навчання й розвитку студентства творчістю.

Є думка, що боротися з будь-яким негативним явищем із середини, у даному разі в системі вищої освіти, безнадійно. Однак ніщо не завадить доброчесним і відповідальним освітянам проводити роз’яснювальну роботу, спрямовану на викорінення недоброчесних практик. За Сковородою: "Буду прагнути – може досягну".


Програма опублікована у статтях авторки Сингаївської А.М.:

"Академічна чесність-нечесність — дилема вищої школи", опублікована у часописі "Вища освіта України", 2014, № 3 (54) — теоретичний та науково-методичний часопис; тематичний випуск "Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології", том. 1, С. 195-201. Електронна версія статті у збірнику

Комплексна програма розвитку академічної доброчесності та викорінення плагіату у навчальному закладі // Формування академічної доброчесності та механізмів запобігання та протидії плагіату в наукових творах в Україні (матеріали круглого столу 30.09.16). — К. : Ліра-К, 2016. — С. 44-50.