Кваліфікація "Учительська майстерність"

Учительська майстерність визначає сукупність якостей учителя загальноосвітньої, профільної, опорної школи забезпечувати високий рівень пізнавальної активності учнів, його інтегративну здатність використовувати у власній практиці найрізноманітніші види начального заняття, будувати навчальний процес на основі активних (інтерактивних) методів навчання та з орієнтацією на учіннєву діяльність кожного його учасника (учня).

T1.picture

"Учитель вищої кваліфікації" підтверджує здобутий рівень майстерності першочергово демонстрацією власних практик проводити уроки за різними методиками, мотивувати учнів навчатися без примусу, на засадах академічної доброчесності, розвивати в них критичне мислення, організовувати дитиноорієнтоване навчання та активний полілог. Вища кваліфікація засвідчує здатність учителя використовувати в навчанні імітаційні вправи, ігрові техніки та комплексні навчальні ігри, різноманіття кейсів, портфоліо, метод проектів, мозковий штурм тощо.

Кваліфікація "Учитель вищої кваліфікації" є повною, вона складається із 4 часткових кваліфікацій. Вища кваліфікація вчителя досягається опануванням кваліфікацій "Учитель-інноватор", "Майстер навчальних ігор", "Майстер case study", " Учитель-методист".

Кваліфікація "Учитель-інноватор" спрямована на опанування методики організації учіннєвої діяльності в умовах дитиноорієнтованого навчання, пробуджувати в учнів уяву, розвиток учнів творчістю. Кваліфікований учитель має досвід застосувати в реальних умовах навчання імітаційні вправи, метод "портфоліо", метод проектів, мозковий штурм, організовувати навчальні конкурси та предметні тижні.

Кваліфікація "Майстер навчальних ігор" підтверджується здатністю вчителя загальноосвітньої, профільної, опорної школи розроблювати різноманітні навальні ігри, організовувати підготовчу роботу та проведення уроків на основі ігрових технік. інспектувати здобутки учнів активними методами навчання, організовувати дитиноорієнтоване навчання без примусу, розвивати вміння учнів публічно виступати і доповідати тощо.

Кваліфікація "Майстер case study" здобувається опануванням методу кейсів у навчальному процесі: розроблення кейсів, побудова навчально-пізнавального середовища на засадах кейсового підходу, підготовка до проведення уроків, організація навчання з аналізом конкретних ситуацій, створення умов до інтерактивної взаємодії учнів.

Кваліфікація "Учитель-методист" забезпечує методичний рівень фахівця у підготовці до проведення різноманітних видів уроків, опанування методики організації уроку на основі проблемного та дослідницького навчання, організацію контролю і самоконтролю навчально-пізнавальної діяльності учнів, розроблення навчальних планів і програм, комплексу методичного забезпечення навчання-учіння, методик для дистанційного навчання тощо.

Програма навчання за напрямом "Учительська майстерність" підготовлена відповідно до норм законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про професійно-технічну освіту", Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників та з урахуванням вимог ОСП УАЯ (Орган сертифікації персоналу Української асоціації досконалості та якості).

Назва кваліфікації Обсяг навчання,
академ.год.
Обсяг навчання,
кредити ЄКТС/ECTS
1 Учитель вищої кваліфікації 180 6
2 Учитель-інноватор 90 3
3 Майстер навчальних ігор 90 3
4 Майстер case study 90 3
5 Учитель-методист 45 1,5


В основу навчання покладено компетентнісний підхід та активні / інтерактивні методи навчання. Навчальна програма для опанування кваліфікації за напрямом "Учительська майстерність" складається з 5 модулів:

Модуль навчання Обсяг навчання,
академ.год.
Обсяг навчання,
кредити ЄКТС/ECTS
1 Інноваційне та інтерактивне навчання, АМН 45 1,5
2 Ігрове навчання 45 1,5
3 Навчання за кейс-методом 45 1,5
4 Методика розроблення комплекту документів 15 0,5
5 Портфель учителя (комплект методрозробок, відео) 30 1


Виконання навчальної програми за кожним модулем та всієї програми навчання засвідчується відповідним свідоцтвом. Центр "Етос" пропонує здобувачам за умови успішного екзаменування підтвердити отриману кваліфіацію Сертифіікатом від незалежного акредитованого Органу сертифікації персоналу Української асоціації якості (ОСП УАЯ).
Акредитовані сертифікати ОСП УАЯ мають міжнародне визнання через угоди про взаємне визнання сертифікатів організаціями:
– Національного агентства з акредитації України (НААУ) з Європейською кооперацією з акредитації (EA)
– Національного агентства з акредитації України із Всесвітнім форумом з акредитації (IAF)

 

 

 

*  кваліфікація ― визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання*)

*  результати навчання ― знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів; можуть досягатися і здобуватися у системі формальної, неформальної чи інформальної освіти; здобуті шляхом неформальної та / або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством