Професійне зростання

Професійне зростання є важливим аспектом засвідчення компетентності вчителів загальноосвітньої школи і викладачів вищої школи, адже вдосконалення своєї професійної майстерності є повсякчас актуальним для українського простору освіти. Центр "Етос" запрошує викладачів закладів вищої освіти, вчителів закладів загальноосвітньої школи та всіх охочих на навчання задля професійного розвитку* для здобуття таких кваліфікацій*:
 

Викладацька майстерність

Учительська майстерність

 

 

Лекторська досконалістьПедагогічна досконалість

 

 

 

Нами підготовлено програми професійного розвитку (підвищення кваліфікації) у галузі освіти відповідно до державної освітньої політики та новітньої стратегії реформування освіти в Україні, концепції стосовно освіти дорослих, Закону України "Про освіту" (пп. 1, 3, 4, 5 ст. 8, п. 3 ст. 10, пп.1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ст. 18, ст. 34, пп. 1 і 2 ст. 59), Закону України "Про вищу освіту", Закону України "Про професійно-технічну освіту", Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (№ 800 від 21.08.2019), а також із урахуванням вимог Органу сертифікації персоналу Української асоціації досконалості та якості (ОСП УАЯ).

Сучасна сертифікація фахівців у сфері освіти підкреслює роль визнаних сертифікатів компетентності, що діють поза межами країни. Незалежна сертифікація набуває в Україні значущості відповідно до нововведень Міністерства освіти і науки України, положень щодо атестації педагогічних працівників загальноосвітньої школи, Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту" тощо. За результатами навчання, засвідченого відповідним свідоцтвом, є можливість підтвердження отриманої кваліфікації незалежним акредитованим Органом сертифікації персоналу Української асоціації якості шляхом екзаменування (іспиту), і на цій основі отримати відповідний Сертифікат. Акредитовані сертифікати ОСП УАЯ мають міжнародне визнання через угоди про взаємне визнання сертифікатів організаціями:
– Національного агентства з акредитації України (НААУ) з Європейською кооперацією з акредитації (EA)
– Національного агентства з акредитації України із Всесвітнім форумом з акредитації (IAF)

Кваліфікації "Викладач вищої кваліфікації", "Лектор вищої кваліфікації", "Педагог вищої кваліфікації", "Учитель вищої кваліфікації" є повними. Кожна із них складається з кількох часткових кваліфікацій, що відображено у відповідній таблиці на спеціальній сторінці сайту для цієї групи кваліфікацій, а нижче ― на прикладі кваліфікації "Викладацька майстерність". Вища кваліфікація досягається опануванням усіх часткових кваліфікацій, підтверджується демонстрацією власних практик фахівця тощо.

Навчання організовано за відповідними модулями, що подано для кожної групи кваліфікацій на відповідній сторінці сайту. В основу навчання всіх фахівців у Центрі "Етос" покладено компетентнісний підхід та активні / інтерактивні методи навчання.
 

Викладацька майстерність
Назва кваліфікації Обсяг навчання,
академ.год.
Обсяг навчання,
кредити ЄКТС/ECTS
1 Викладач вищої кваліфікації 180 6
2 Викладач-інноватор 90 3
3 Майстер case study 90 3
4 Майстер навчальних ігор 90 3
5 Викладач-методист 45 1,5


Виконання навчальної програми за кожним модулем та всієї програми навчання засвідчується відповідним свідоцтвом. Центр "Етос" пропонує здобувачам за умови успішного екзаменування підтвердити отриману кваліфіацію Сертифіікатом від незалежної установи ОСП УАЯ (Орган сертифікації персоналу Української асоціації досконалості та якості).

 

 

 

професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення* кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання

*  кваліфікація ― визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання*)

*  результати навчання ― знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів; можуть досягатися і здобуватися у системі формальної, неформальної чи інформальної освіти; здобуті шляхом неформальної та / або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством

*  підвищення кваліфікації ― набуття особою нових та / або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань; може відбуватися на курсах* підвищення кваліфікації у системі формальної, неформальної, інформальної освіти

курси підвищення кваліфікації ― форма досягнення конкретних результатів навчання для набуття здобувачем освіти нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань