Академічна доброчесність

Академічна доброчесність

 

Напрям діяльності Центру "Академічна доброчесність"

 

Центр здійснює просвітницьку діяльність щодо формування засад і поширення практик академічної доброчесності, проводить експертизу документів і робіт, складає програми діяльності навчальних закладів для розвитку академічної доброчесності, досліджує зазначену проблематику, надає консультації тощо.

 

Академічна доброчесність — сукупність характеристик поведінки суб’єкта навчання.

Проблема академічної доброчесності є багатогранною. Проблематику академічної доброчесності, вважаємо, можна розглядати у розрізі:
о якості освіти
о стандартів навчання
о етики
о відповідальності
о історичної обумовленості
о безпеки навчального закладу і країни в цілому

Суть та глибину проблеми академічної чесності-нечесності, пошук раціональних шляхів її розв’язання в науково-освітньому просторі досліджують у такому комплексі:

‒ правовий аспект
‒ інституційний аспект
‒ технічний аспект
‒ моральний аспект
‒ соціальний аспект
‒ історичний аспект
‒ психологічний аспект
‒ аспект безпеки
‒ економічний аспект
‒ аспект відповідальності

Дослідники тему академічної доброчесності (АД) розглядають у нерозривному зв’язку із академічною недоброчесністю.

Основними формами недоброчесності в освіті та науці є плагіат, фабрикація даних і фальсифікація, імітація наукової діяльності, "фабрики" дисертацій, відсутність рецензування матеріалів у наукових журналах (peer review, double-blind), корупція в діяльності спеціалізованих учених рад, бездіяльність керівників державних установ, конфлікти інтересів заінтересантів (заінтересованих сторін) у ланцюгу від дисертаційного дослідження до захисту дисертації.

Освіта, яка ґрунтується на повному або частковому використанні в навчальних і дослідницьких роботах чужих розробок (зокрема текстів) та шахрайстві при демонстрації результатів навчання, давно в Україні набула загрозливих масштабів. Гостра проблема плагіату в освіті та науці примножується щороку (з кожним освітнім циклом).

Плагіат — це результат привласнення чужого продукту праці у будь-якій формі або запозичення частини творчого доробку іншої людини без посилання на джерело приналежності та оприлюднення роботи як оригінальної за своїм авторством.
Плагіат — це "несанкціоноване використання мови і думки іншого автора та подання їх як своїх власних" (Websters Encyclopedic Dictionary).

Крадіж матеріального твору (роботи) визнається злочином, адже є видимим. Викриття ж плагіату в освіті та науці є складнішим процесом, оскільки має переважно нематеріальну основу.
Плагіат, беззаперечно, є формою шахрайства, його вважають злочином у всьому науковому та академічному світі. В Україні ж плагіат не сприймають як злодіяння. Адже у корумпованій країні, яка десятиліттями живе з 40-60 %% обігом у тіньовому секторі, крадіжка для більшості людей не виходить за межі моральності.

Ствердження, що у нашій країни плагіат в освіті на науці досягнув загрозливих розмірів, є не цілковито точним. Зважимося на інші твердження: плагіат укорінений у природу навчального процесу вищої освіти, або є стрижнем учіннєвої діяльності, або це один з потужних методів навчання у вищій та і загальноосвітній школі. Саме такі припущення дають підстави називати сучасну освіту "плагіатною". І допоки відповідальність за наслідки своєї навчальної та науково-дослідної діяльності не буде покладена на кожного здобувача освітнього ступеню і причетних до злодіяння осіб, "плагіатна" освіта буде давати свої гнилі плоди.

Чи впливає розповсюджена практика плагіату текстів на якість української освіти?
Чи може продукувати нові знання фахівець, який формується в середовищі "плагіатної" вищої освіти?
Чи є соціально відповідальною освіта, де розвиток особистості та навчання здійснюється в умовах плагіату?

На часі соціально відповідальній спільноті розпочати викорінення з освіти і науки плагіату та інших форм академічної недоброчесності. Для цього варто у навчальному (науковому) закладі розбудовувати відповідну політику, проповодити цілеспрямовані заходи, бажано комплексно, широко обговорювати проблематику зі студентством (учнівством). 

Програма розвитку академічної доброчесності та викорінення академічної недоброчесності