Академічна доброчесність

Академічна доброчесність

 

Напрям діяльності Центру "Академічна доброчесність"

 

Центр здійснює просвітницьку діяльність щодо формування засад і поширення практик академічної доброчесності, проводить експертизу документів і робіт, складає програми діяльності навчальних закладів для розвитку академічної доброчесності, досліджує зазначену проблематику, надає консультації тощо.

 

Академічна доброчесність — сукупність характеристик поведінки суб’єкта навчання.

Проблема академічної доброчесності є багатогранною. Проблематику академічної доброчесності, вважаємо, можна розглядати у розрізі:
о якості освіти
о стандартів навчання
о етики
о відповідальності
о історичної обумовленості
о безпеки навчального закладу і країни в цілому

Суть та глибину проблеми академічної чесності-нечесності, пошук раціональних шляхів її розв’язання в науково-освітньому просторі досліджують у такому комплексі:

‒ правовий аспект
‒ інституційний аспект
‒ технічний аспект
‒ моральний аспект
‒ соціальний аспект
‒ історичний аспект
‒ психологічний аспект
‒ аспект безпеки
‒ економічний аспект
‒ аспект відповідальності

Дослідники тему академічної доброчесності (АД) розглядають у нерозривному зв’язку із академічною недоброчесністю.

Основними формами недоброчесності в освіті та науці є плагіат, фабрикація даних і фальсифікація, імітація наукової діяльності, "фабрики" дисертацій, відсутність рецензування матеріалів у наукових журналах (peer review, double-blind), корупція в діяльності спеціалізованих учених рад, бездіяльність керівників державних установ, конфлікти інтересів заінтересантів (заінтересованих сторін) у ланцюгу від дисертаційного дослідження до захисту дисертації.

Освіта, яка ґрунтується на повному або частковому використанні в навчальних і дослідницьких роботах чужих розробок (зокрема текстів) та шахрайстві при демонстрації результатів навчання, давно в Україні набула загрозливих масштабів. Гостра проблема плагіату в освіті та науці примножується щороку (з кожним освітнім циклом).

Плагіат — це результат привласнення чужого продукту праці у будь-якій формі або запозичення частини творчого доробку іншої людини без посилання на джерело приналежності та оприлюднення роботи як оригінальної за своїм авторством.
Плагіат — це "несанкціоноване використання мови і думки іншого автора та подання їх як своїх власних" (Websters Encyclopedic Dictionary).

Крадіж матеріального твору (роботи) визнається злочином, адже є видимим. Викриття ж плагіату в освіті та науці є складнішим процесом, оскільки має переважно нематеріальну основу.
Плагіат, беззаперечно, є формою шахрайства, його вважають злочином у всьому науковому та академічному світі. В Україні ж плагіат не сприймають як злодіяння. Адже у корумпованій країні, яка десятиліттями живе з 40-60 %% обігом у тіньовому секторі, крадіжка для більшості людей не виходить за межі моральності.

Ствердження, що у нашій країни плагіат в освіті на науці досягнув загрозливих розмірів, є не цілковито точним. Зважимося на інші твердження: плагіат укорінений у природу навчального процесу вищої освіти, або є стрижнем учіннєвої діяльності, або це один з потужних методів навчання у вищій та і загальноосвітній школі. Саме такі припущення дають підстави називати сучасну освіту "плагіатною". І допоки відповідальність за наслідки своєї навчальної та науково-дослідної діяльності не буде покладена на кожного здобувача освітнього ступеню і причетних до злодіяння осіб, "плагіатна" освіта буде давати свої гнилі плоди.

Чи впливає розповсюджена практика плагіату текстів на якість української освіти?
Чи може продукувати нові знання фахівець, який формується в середовищі "плагіатної" вищої освіти?
Чи є соціально відповідальною освіта, де розвиток особистості та навчання здійснюється в умовах плагіату?

На часі соціально відповідальній спільноті розпочати викорінення з освіти і науки плагіату та інших форм академічної недоброчесності. Для цього варто у навчальному (науковому) закладі розбудовувати відповідну політику, проповодити цілеспрямовані заходи, бажано комплексно, широко обговорювати проблематику зі студентством (учнівством). 

Програма розвитку академічної доброчесності та викорінення академічної недоброчесності

Наукова етика

Центр здійснює експертизу документів і робіт, розроблює кодекси етики, складає програми діяльності комітетів з етики, проводить дослідження, надає консультації з кола питань науково-освітньої етики

Академічна доброчесність

Центр здійснює просвітницьку діяльність щодо формування засад і поширення практик академічної доброчесності, проводить експертизу документів і робіт, складає програми діяльнності навчальних закладів для розвитку академічної доброчесності, досліджує зазначену проблематику, надає консультації тощо

Соціальна відповідальність

Центр здійснює просвітницьку діяльність для розвитку соціальної відповідальності в освіті та науці, просуває ідеї стійкого розвитку територій і суспільства, досліджує проблематику соціальної відповідальності в освіті та засад стійкого суспільства, надає консультації з кола зазначеної тематики

Права людини

Центр здійснює правовий захист освітян і науковців стосовно питань науково-освітньої етики, проводить експертизу документів і робіт, досліджує етичні питання науково-освітнього простору, надає консультації із зазначеної тематики