Академічна доброчесність

Напрям діяльності Центру "Академічна доброчесність"

Центр здійснює просвітницьку діяльність щодо формування засад і поширення практик академічної доброчесності; методичну допомогу освітнім і науковим закладам (установам) стосовно програм сприяння (розвитку) академічної доброчесності та викорінення академічної недоброчесності; експертизу документів і робіт у тематиці академічної доброчесності; консультації з питань академічної доброчесності; дослідження тощо.

 


Термін "академічна доброчесність" в українському освітньому та науковому просторі ще має дискусійний характер попри те, що його закріплено у тексті Закону України "Про освіту".

Академічна доброчесність притаманна як окремій особі, задіяній в освітньому та / або науковому процесі, й академічній спільноті закладу освіти, науковій установі тощо.

Стосовно індивідуальної характеристики людини:

Академічна доброчесність — сукупність характеристик поведінки суб’єкта навчання (здобувача освіти), учасника освітнього / наукового процесу.
Академічна доброчесність — це моральна чистота, чесність суб’єкта навчання (здобувача освіти), учасника освітнього / наукового процесу.
Академічна доброчесність передбачає відданість фундаментальним 6 цінностям: чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність, мужність (ІСАІ — Міжнародного центру академічної доброчесності).
Академічна доброчесність — складна міждисциплінарна категорія, що поєднує етичні норми й правила поведінки людини в освітньо-науковому середовищі та механізми й інструменти, за допомогою яких такі реалізуються на практиці (В.Сацик).

Дискусійний характер терміну "академічна доброчесність" дотепер має місце через його переклад із англійської, де усталеним є вживання "Аcademic Integrity". "Integrity" означає довершеність, повноту, цілісність, сумлінність, а також психологічний стан людини, що характеризується стійкістю та послідовністю моральних вчинків. У такому разі "Аcademic Integrity" означає людську якість бути чесним і мати сильні моральні принципи (у навчанні, науці, здобуванні освіти).

Отже, в основу академічної доброчесності покладено співмірність якостей особи із завданнями її діяльності.

Як було вказано вище, Законом України "Про освіту" дозволено юридичне використання терміну "академічна доброчесність", однак варто одразу зазначити, що опис суті даного терміну не може бути прийнято наукою, адже має не тільки неточності, а й помилкові означення. Менше з тим, подамо його тут: "Академічна доброчесність — це сукупність принципів і правил поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування самостійної та відповідальної особистості, спроможної навчатися, викладати і здійснювати наукову діяльність, дотримуючись етичних та правових норм" (ст. 42).

Академічна доброчесність у характеристиці спільноти відбиває її цінності та проявляється у результатах діяльності членів академічної спільноти закладу освіти, наукової спільноти наукової установи тощо.

Дослідники тему академічної доброчесності розглядають у нерозривному зв’язку із академічною недоброчесністю.

 

Академічна доброчесність