Соціальна відповідальність

Соціальна відповідальність

 

Напрям діяльності Центру "Соціальна відповідальність у сфері освіти та науки"

 

Центр здійснює просвітницьку діяльність для розвитку соціальної відповідальності в освіті та науці, просуває ідеї стійкого розвитку територій і суспільства, досліджує проблематику соціальної відповідальності в освіті та засад стійкого суспільства, надає консультації з кола зазначеної тематики.

 

Соціальна відповідальність у сучасному суспільстві розглядається в усіх сферах життєдіяльності людини і постає як проблема відродження гуманістичних цінностей. У розумінні відповідальної поведінки фахівця (людини) сьогодні акценти зміщуються від індивідуальної та причинно-наслідкової реакції, дії до корпоративної (колективної) і проспективної (за майбутню поведінку), перспективної (на упередження подій) діяльності. 

Усвідомлення та розуміння власної соціальної відповідальності кожною особистістю у наш час є суттєво важливим для всього суспільства. Це стосується й фахівців будь-якого профілю, адже відповідальна професійна поведінка в сучасних організаціях позначається на умовах життя й благополуччі людей, підприємств, міст, країни. Крім того, все гострішими стають проблеми безпечного існування людини, людей та потребують утвердження гуманістичних суспільних цінностей, світоглядної культури фахівців і високодуховної особистості.


Соціальна відповідальність (СВ) є відповідальністю організації за вплив своїх рішень і дій на суспільство та довкілля через прозору та етичну поведінку, що:
o сприяє стійкому розвитку, здоров’ю та добробуту суспільства,
o враховує очікування заінтересованих сторін,
o відповідає існуючому законодавству та узгоджується з міжнародними нормами поведінки,
o узгоджується стратегією розвитку організації,
o інтегрована в діяльність всієї організації,
o реалізується на практиці взаємовідносин організації.

Джерело: Міжнародний стандарт ISO 26000:2010


Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент діяльності провідних організацій світу узгоджена з концепцією стійкого суспільного розвитку, що передбачає гармонізацію соціальної, економічної та екологічної сфер з тим, щоб від покоління до покоління не погіршувати якість і безпеку життя людей, стан довкілля й здійснювати соціальний поступ суспільства, де визнають і враховують потреби кожної людини.

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) – концепція менеджменту організації, що забезпечує її корпоративну стійкість, та водночас добровільний внесок у стійкий розвиток суспільства, пов’язаний з напрямом основної діяльності, спрямований на задоволення очікувань заінтересованих сторін, без шкоди довкіллю. Корпоративна соціальна відповідальність
o ґрунтується на принципах Глобального Договору ООН (1999),
o є добровільною ініціативою організацій,
o являє собою системну діяльність,
підпорядковує економічні завдання соціальним,
o переорієнтовує менеджмент організації з короткострокових рішень на соціально відповідальні довгострокові рішення,
o керується Міжнародним стандартом “Керівництво із соціальної відповідальності” (ISO 26000:2010).

Стосовно визначення терміну КСВ, вважається, що це ще є предметом довгих теоретичних дискусій і дотепер. Таке словосполучення найбільш широко використовується при стосунках бізнесу та суспільства. Вважається, що бізнес слугує суспільству, тому несе відповідальність перед соціумом і повинен відповідати певним очікуванням суспільства. Проте у дискусіях довкола КСВ питання з "Який вплив бізнес здійснює на світ навколо?" змінено акцент на таке: "Який вплив світ дає на бізнес?", тим самим обумовлюється введення терміну "стійкий розвиток бізнесу" (Давос, 2009). Тобто у той час наголошувалося: "Не може бути соціально відповідального бізнесу в безвідповідальному оточенні".