Соціальна відповідальність

Напрям діяльності Центру "Соціальна відповідальність"

Напрям діяльності Центру "Соціальна відповідальність" (у сфері освіти та науки)

Центр здійснює просвітницьку діяльність для розвитку соціальної відповідальності в освіті та науці, сприяє реалізації принципів соціальної відповідальності у діяльності закладів освіти і наукових установ країни, розроблює й впроваджує ініціативи для розширення партнерської взаємодії всіх заінтересантів сучасного українського суспільства, просуває ідеї стійкого розвитку територій і суспільства, досліджує проблематику соціальної відповідальності в освіті та засад стійкого суспільства, надає консультації тощо.

 


Чи є відповідальність вищої школи перед суспільством? Особливо із врахуванням того, що заклади вищої освіти здійснюють підготовку / навчання фахівців для майбутньої професійної їх діяльності, яка спрямована на перспективу розвитку країни.

Соціальна відповідальність (СВ) у сучасному суспільстві розглядається в усіх сферах життєдіяльності людини і постає як проблема відродження гуманістичних цінностей. У розумінні відповідальної поведінки фахівця (людини) сьогодні акценти зміщуються від індивідуальної та причинно-наслідкової реакції, дії до корпоративної (колективної) і проспективної (за майбутню поведінку), перспективної (на упередження подій) діяльності.

лапкиСоціальна відповідальність у широкому сенсі є відповідальністю соціальних акторів у системах сучасного суспільства, таких як політика, економіка, наука, техніка тощо, перед суспільством, згідно з його цінностями, моральними та правовими нормами (Анатолій Єрмоленко)


Усвідомлення та розуміння власної соціальної відповідальності кожною особистістю у наш час є суттєво важливим для всього суспільства. Це стосується й фахівців будь-якого профілю, адже відповідальна професійна поведінка в сучасних організаціях позначається на умовах життя й добробуті людей, підприємств, міст, країни. Крім того, все гострішими стають проблеми безпечного існування людини, людей, адже перенасичення технічним, технологічним втручанням у біосферу порушило баланс "людина – природа" і вимагає відновлення. Нові умови життєдіяльності потребують і світоглядної культури фахівців.

лапкиСоціальна відповідальність є відповідальністю організації за вплив своїх рішень і дій на суспільство та довкілля через прозору та етичну поведінку, що:
   сприяє стійкому розвитку, здоров’ю та добробуту суспільства,
   враховує очікування заінтересованих сторін,
   відповідає існуючому законодавству та узгоджується з міжнародними нормами поведінки,
   узгоджується стратегією розвитку організації,
   інтегрована в діяльність всієї організації,
   реалізується на практиці взаємовідносин організації.

Джерело: Міжнародний стандарт ISO 26000:2010


Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент діяльності провідних організацій світу узгоджена з концепцією стійкого суспільного розвитку (Sustainable Development), що передбачає гармонізацію соціальної, економічної та екологічної сфер з тим, щоб від покоління до покоління не погіршувати якість і безпеку життя людей, стан довкілля й здійснювати соціальний поступ суспільства, де визнають і враховують потреби кожної людини.

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) ― концепція менеджменту організації, що забезпечує її корпоративну стійкість, та водночас добровільний внесок у стійкий розвиток суспільства, пов’язаний з напрямом основної діяльності, спрямований на задоволення очікувань заінтересованих сторін, без шкоди довкіллю. Корпоративна соціальна відповідальність
◊ ґрунтується на принципах Глобального Договору ООН (1999),
◊ є добровільною ініціативою організацій,
◊ показує системну діяльність,
◊ підпорядковує економічні завдання соціальним,
◊ переорієнтовує менеджмент організації з короткострокових рішень на соціально відповідальні довгострокові рішення,
◊ керується Міжнародним стандартом “Керівництво із соціальної відповідальності” (ISO 26000:2010).

Стосовно термінології відзначимо, що корпоративна соціальна відповідальність ще є предметом довгих теоретичних дискусій і дотепер, принаймні у нас в Україні, що пов'язано із факторами перекладу понятійного блоку "КСВ" та залученням у дискурс заінтересантів. Таке словосполучення найбільш широко використовується у стосунках бізнесу та суспільства. Соціально відповідальний бізнес бере на себе певні суспільні та соціальні зобов'язання, не тільки відстоює інтереси власників і співробітників, а бере відповідальність за клієнтів, постачальників і громади.
Спочатку вважалося, що бізнес слугує суспільству, тому несе відповідальність перед соціумом і повинен відповідати певним очікуванням суспільства. Проте у дискусіях довкола КСВ акцент у запитанні "Який вплив бізнес здійснює на світ навколо?" змінено на таке: "Який вплив світ дає на бізнес?", тим самим було обумовлено введення терміну "стійкий розвиток бізнесу" (Всесвітній економичний форум, Давос, 2009). Тобто у той час наголошувалося: "Не може бути соціально відповідального бізнесу у безвідповідальному оточенні".
КСВ за ці роки уже стала частиною конкурентної боротьби провідних компаній світу. Орієнтація бізнес-лідерів світу сьогодні зафіксована у маніфесті Всесвітнього економичного форуму (Давос, 2020) із гаслом "Stakeholder Capitalism" (формування капіталізму для всіх заінтересованих сторін) та висновками: "відповідальність бізнесу тепер масштабніша", "Результати діяльності компанії мають вимірюватися не тільки доходом акціонерів, а й тим, як вона досягає цілей із захисту навколишнього середовища, соціальної відповідальності та корпоративного управління".

Чи може бути освіта поза сучасним рухом світу до стійкого суспільства?