Кваліфікація "Лекторська досконалість"

Лекторська досконалість визначає сукупність якостей викладача вищої школи та його інтегративну здатність використовувати у власній практиці лекційну форму навчання, різноманітні види лекцій тощо. Така здатність формується на основі здобутих знань, досконалими вміннями, опануванням 3-етапної методики підготовки і проведення лекції.

L1.picture

Вища кваліфікація лектора підтверджується демонстрацією власних практик проведення різноманітних лекцій, або фрагментів лекцій у реальних умовах навчання, або доповідей на наукових зібраннях (заходах) та досягається опануванням часткових кваліфікацій "Лектор-інноватор" і "Методист-розробник лекцій". Кваліфікація "Лектор вищої кваліфікації" є повною. Така кваліфікація поширюється на інші види діяльності провідного фахівця, зокрема, тренінгову роботу, тьюторську справу, коучингові процедури, а також забезпечує вміння публічних виступів, будувати професійні та наукові доповіді.

Інновативна складова у кваліфікації досягається за рахунок досвіду застосування різноманітних практик побудови лекції. Кваліфікація "Лектор-інноватор" засвідчує здатність фахівця проводити такі лекції: лекція-бесіда, лекція-дискусія, міні-лекції, лекція з регламентними паузами, лекція-проблема, лекція-анкета, лекція-план, лекція-путівник, лекція з трактуванням тексту, лекція "прес-конференція", лекція-брифінг, лекція "круглий стіл", бінарна, відеолекція (кінолекція), тематична, вступна, оглядова, установча, спецкурс, лекція із ролями, активний полілог тощо.

Методична складова у кваліфікації забезпечує рівень фахівця у підготовці до проведення та організації різноманітних видів лекцій, опанування методики підготовки лекції, визначення засад в основних функціях та цілях лекції, розроблення структури та інваріантного плану проведення лекції, використання інтелект-карт, методик для дистанційного навчання і прогресивних вимог до презентацій навчальних матеріалів тощо. Достатня сформованість лектора доводиться знанням методів навчання-учіння, вмінням мотивувати слухачів до навчально-пізнавальної діяльності та організувати її контроль і самоконтроль.

Програма навчання за напрямом& "Лекторська досконалість" підготовлена відповідно до норм законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про професійно-технічну освіту", Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників та з урахуванням вимог ОСП УАЯ (Орган сертифікації персоналу Української асоціації досконалості та якості).

Назва кваліфікації Обсяг навчання,
академ.год.
Обсяг навчання,
кредити ЄКТС/ECTS
1 Лектор вищої кваліфікації 180 6
2 Лектор-інноватор 90 3
3 Методист-розробник лекцій 45 1,5


В основу навчання покладено компетентнісний підхід та активні / інтерактивні методи навчання. Навчальна програма для опанування кваліфікації за напрямом "Лекторська досконалість" складається з 4 модулів:

Модуль навчання Обсяг навчання,
академ.год.
Обсяг навчання,
кредити ЄКТС/ECTS
1 Лекційна форма навчання. Інноваційне навчання 90 3
2 Методика розроблення лекцій 45 1,5
3 Лекційна практика 45 1,5
4 Портфель лектора (комплект методрозробок, відео) 30 1


Виконання навчальної програми за кожним модулем та всієї програми навчання засвідчується відповідним свідоцтвом. Центр "Етос" пропонує здобувачам за умови успішного екзаменування підтвердити отриману кваліфіацію Сертифіікатом від незалежного акредитованого Органу сертифікації персоналу Української асоціації якості (ОСП УАЯ).
Акредитовані сертифікати ОСП УАЯ мають міжнародне визнання через угоди про взаємне визнання сертифікатів організаціями:
– Національного агентства з акредитації України (НААУ) з Європейською кооперацією з акредитації (EA)
– Національного агентства з акредитації України із Всесвітнім форумом з акредитації (IAF)

 

 

 

*  кваліфікація ― визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання*)

*  результати навчання ― знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів; можуть досягатися і здобуватися у системі формальної, неформальної чи інформальної освіти; здобуті шляхом неформальної та / або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством