Членство у Центрі "Етос"

Центр "Етос" запрошує колег приєднатися до нашого товариства.

Реєстр товариства Центру

Товариство Центру на сьогодні складає понад 20 осіб.

Товариство Центру "Етос"

Переваги приєднання до Центру "Етос":

До сфери освіти причетні майже усі громадяни нашої країни, і кожний свідомий громадянин має право брати активну участь в освітянському дискурсі, його проблематизувати, задавати цілі і створювати механізми впровадження цінностей та норм в таке середовище. Оскільки сучасне суспільство шаленими темпами продукує знання (істинні й фейкові), суспільна участь і громадська активність стають все більш затребуваними у нашій країні.

Своєрідна місія Центру полягає у стремлінні товариства зробити внесок у розвиток постійно мінливої освіти в Україні, створенні додаткового громадянського (тобто вільного від чиновничих стереотипів) майданчика, до якого прагнемо залучити якнайбільший загал усіх, хто причетний до освітніх практик, доброчесних освітян і науковців.

Центр створює додаткові механізми у взаємодії учасників освітнього процесу, дискусійні майданчики, онлайн платформи для модернізації освітянських практик у напрямі інституціалізації освіти за критеріями академічної доброчесності, соціальної відповідальності, якості, дотримання академічних прав тощо. Члени Центру є провідниками успішних практик в освітянське й наукове середовище.
Центр спрямовує свою діяльність також і на захист прав освітян і науковців.

Члени Центру мають можливість професійного зростання на пільгових умовах, безкоштовного чи пільгового використання матеріалів, що є у власності Центру (аналітичні, методичні, експертні та ін.), взаємодопомогу тощо.

 

Загальне про членство у Центрі:

  1. Членство у Центрі є добровільним і має форму індивідуальної участі.
  2. Членами Центру можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 14 років, виявили бажання бути членом Центру та в установленому цим Статутом порядку набули членства відповідного статусу. Набуття членства відбувається за умови визнання принципів, мети, завдань Центру та згоди на дотримання статутних вимог Центру.
  3. Ніхто не може бути примушений вступати до Центру. Належність чи неналежність до Центру не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь-якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.
  4. Прийняття у члени Центру здійснюється на засіданні Ради Центру на підставі поданої претендентом письмової заяви на ім’я Голови Ради Центру та рекомендації одного з членів Центру. Рішення Ради ухвалюють на черговому засіданні після подання претендентом відповідної заяви. Членство набувається у разі позитивного рішення Ради, за яке проголосувала проста більшість членів Ради Центру.
  5. Усі члени Центру є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.
  6. У разі припинення членства Голови або членів Ради Центру за власною заявою повноваження такої особи припиняється наступного дня за датою обрання нового Голови або члена Ради Центру.
  7. Рада Центру може встановлювати додаткові умови прийняття та вибуття до/зі складу членів Центру. Такі умови мають бути затверджені Загальними зборами членів Центру.
  8. Член Центру, стосовно якого Загальні Збори розглядають питання щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Центром, має бути обов'язково присутнім, але під час голосування не має права голосу.
  9. Допускається асоційоване членство у діяльності Центру терміном на рік, індивідуальне або колективне, без фіксованих обов’язків і виборчих прав, з правом дорадчого голосу на Загальних зборах членів Центру. Рішення про асоційоване членство затверджує Рада Центру на основі поданої претендентом заяви на ім’я Голови Ради Центру.


Кожен член Центру має право:

○ брати участь в усіх видах діяльності Центру, у всіх заходах, які проводить Центр, у роботі постійних і тимчасових комітетів, комісій, робочих груп, створених Центром на засадах і в порядку, визначених документами, що регламентують діяльність Центру;
○ обирати та бути обраними до складу органів управління Центру у порядку, визначеному цим Статутом;
○ своєчасно одержувати повну інформацію щодо діяльності Центру;
○ звертатися із запитами до органів управління Центру з питань у межах діяльності Центру й одержувати на них відповіді;
○ надавати пропозиції, вільно висловлюватися з питань, що стосуються діяльності Центру;
○ отримувати безоплатну методичну, консультативну, правову допомогу у межах членства в Центрі;
○ звертатися до органів управління Центру на захист своїх прав та законних інтересів;
○ оскаржувати рішення, дії, бездіяльність Голови Ради Центру та подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті Головою рішення до Ради Центру; оскаржувати рішення, дії, бездіяльність Ради Центру та вимагати розгляду поданих скарг і заяв на Загальних зборах членів Центру; оскаржувати рішення Загальних зборів членів Центру до суду;
○ вільно припиняти членство у Центрі.

Кожен член Центру має зобов’язання:

◊ активно сприяти досягненню мети й успішній реалізації завдань Центру;
◊ дотримуватися вимог Статуту Центру й інших документів, що регламентують діяльність Центру;
◊ виконувати рішення, прийняті органами управління Центру;
◊ брати участь в анкетуванні та електронних опитуваннях;
◊ дотримуватися дисциплінарних вимог і правил, передбачених регламентними документами Центру щодо вирішення спірних питань;
◊ своєчасно й у повному обсязі сплачувати вступні, членські та інші регламентовані органами управління Центру внески.

 

Документи (зразки форм) для приєднання до товариства Центру "Етос":

Зразок заяви: завантажити

Анкета: ґуґл-форма

Дані про професійні здобутки: ґуґл-форма

Згода щодо персональних даних: завантажити

 

Членство в Центрі припиняється:

□ з дня подання членом Центру письмової заяви про припинення членства до Ради Центру ― без будь-яких додаткових рішень. З того ж дня припиняється перебування члена Центру на будь-яких виборних у Центрі посадах;
□ за рішенням Загальних зборів членів Центру про виключення члена Центру у випадку недотримання ним вимог цього Статуту впродовж року або за вчинок, що завдав матеріальної чи моральної шкоди Центру. Таке рішення ухвалюють на основі розгляду письмового подання Ради Центру;
□ у разі смерті члена Центру.

У разі виявлення бажання про припинення членства у Центрі "Етос", треба подати до Ради Центру власну заяву довільно складеного тексту.