Кваліфікація "Викладацька майстерність"

Викладацька майстерність визначає сукупність якостей викладача вищої школи забезпечувати високий рівень пізнавальної активності студентів, його інтегративну здатність використовувати у власній практиці найрізноманітніші види начального заняття, будувати навчальний процес на основі активних (інтерактивних) методів навчання та з орієнтацією на учіннєву діяльність кожного його учасника (учня, студента, слухача).

A1.picture

Викладач вищої кваліфікації підтверджує здобутий рівень майстерності першочергово демонстрацією власних практик створювати навчальні заняття за різними методиками, мотивувати студентів (учнів, слухачів) навчатися без примусу, на засадах академічної доброчесності, організовувати студентоорієнтоване навчання та активний полілог. Вища кваліфікація засвідчує високий рівень самоорганізації професійної діяльності, здатність викладача використовувати в навчанні різноманіття ділових ігор, кейсів, імітаційних вправ, мозковий штурм, метод проектів, портфоліо, ігрове проектування тощо.

Кваліфікаці "Викладач вищої кваліфікації" є повною, складається із 4 часткових кваліфікацій. Вища кваліфікація викладача досягається опануванням кваліфікацій "Викладач-інноватор", "Майстер case study", "Майстер ділових ігор", "Викладач-методист".

Кваліфікація "Викладач-інноватор" спрямована на опанування методики організації учіннєвої діяльності в умовах студентоорієнтованого навчання, розвиток студентів творчістю. Новаторство у навчанні передбачає пошук нестандартних способів вирішення наявних або поставлених проблем. Кваліфікований викладач має досвід застосування в реальних умовах імітаційних вправ, мозкового штурму, методу проектів, методу "портфоліо", ігрового проектування, організовувати навчальні конкурси тощо.

Кваліфікація "Майстер case study" здобувається опануванням методу кейсів у навчальному процесі: розроблення кейсів, побудова навчально-пізнавального середовища на засадах кейсового підходу, підготовка до проведення навчального заняття, організація навчання з аналізом конкретних ситуацій, створення умов до інтерактивної взаємодії студентів (учнів, слухачів).

Кваліфікація "Майстер ділових ігор" підтверджується здатністю викладача вищої школи розроблювати різноманітні ділові (навальні) ігри, організовувати підготовчу роботу та проведення навчальних занять на основі ділових ігор, інспектувати здобутки студентів (учнів, слухачів) активними методами навчання, організовувати студентоорієнтоване навчання, розвивати вміння студентства публічно виступати і доповідати тощо.

Кваліфікація "Викладач-методист" забезпечує методичний рівень фахівця у підготовці до проведення різноманітних видів навчальних занять, опанування методики проблемного та дослідницького навчання, організацію контролю і самоконтролю навчально-пізнавальної діяльності студентів (учнів, слухачів), розроблення навчальних планів і програм, комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін, пакету документів для дистанційного навчання, використання інтелект-карт і прогресивних вимог до презентацій навчальних матеріалів.

Програма навчання за напрямом "Викладацька майстерність" підготовлена відповідно до норм законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про професійно-технічну освіту", Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників та з урахуванням вимог ОСП УАЯ (Орган сертифікації персоналу Української асоціації досконалості та якості).

Назва кваліфікації Обсяг навчання,
академ.год.
Обсяг навчання,
кредити ЄКТС/ECTS
1 Викладач вищої кваліфікації 180 6
2 Викладач-інноватор 90 3
3 Майстер case study 90 3
4 Майстер навчальних ігор 90 3
5 Викладач-методист 45 1,5


В основу навчання покладено компетентнісний підхід та активні / інтерактивні методи навчання. Навчальна програма для опанування кваліфікації за напрямом "Викладацька майстерність" складається з 5 модулів:

Модуль навчання Обсяг навчання,
академ.год.
Обсяг навчання,
кредити ЄКТС/ECTS
1 Інноваційне та інтерактивне навчання, АМН 45 1,5
2 Навчання за кейс-методом 45 1,5
3 Ділові ігри та навчання ігровим методом 45 1,5
4 Методика розроблення комплекту документів 15 0,5
5 Портфель викладача (комплект методрозробок, відео) 30 1


Виконання навчальної програми за кожним модулем та всієї програми навчання засвідчується відповідним свідоцтвом. Центр "Етос" пропонує здобувачам за умови успішного екзаменування підтвердити отриману кваліфіацію Сертифіікатом від незалежного акредитованого Органу сертифікації персоналу Української асоціації якості (ОСП УАЯ).
Акредитовані сертифікати ОСП УАЯ мають міжнародне визнання через угоди про взаємне визнання сертифікатів організаціями:
– Національного агентства з акредитації України (НААУ) з Європейською кооперацією з акредитації (EA)
– Національного агентства з акредитації України із Всесвітнім форумом з акредитації (IAF)

 

 

 

*  кваліфікація ― визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання*)

*  результати навчання ― знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів; можуть досягатися і здобуватися у системі формальної, неформальної чи інформальної освіти; ;здобуті шляхом неформальної та / або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством