Якість освіти

Напрям діяльності Центру "Якість освіти"

Напрям діяльності Центру "Якість освіти"

Центр здійснює просвітництво та навчання фахівців у напрямах професійного зростання (освіти дорослих), експертизу документів і робіт; консультації та методичну допомогу з проблематики якості освіти; дослідження тощо.

Навчання фахівців здійснюємо за напрямами:

□ Академічний: Викладацька (учительська) майстерність. Лекторська досконалість. Педагогічна досконалість
□ Міжнародний стандарт ISO 21001:2018 "Системи менеджменту в освітніх організаціях"

За результатами навчання, засвідченого відповідним свідоцтвом, є можливість підтвердження отриманої кваліфікації незалежним акредитованим Органом сертифікації персоналу Української асоціації якості (ОСП УАЯ) шляхом екзаменування (іспиту), і на цій основі отримати відповідний Сертифікат.
Акредитовані сертифікати ОСП УАЯ мають міжнародне визнання через угоди про взаємне визнання сертифікатів організаціями:
– Національного агентства з акредитації України (НААУ) з Європейською кооперацією з акредитації (EA)
– Національного агентства з акредитації України із Всесвітнім форумом з акредитації (IAF)

 


Якість освіти — інтегративна характеристика галузі освіти у розрізі регіону, закладу (організації), виду, форми у відповідності до сучасних вимог суспільства, держави, роботодавців, здобувачів тощо.

У Законі України "Про освіту" зазначено, що "якість освіти — відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг; якість освітньої діяльності — рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг".

Наприклад, стосовно закладу вищої освіти (ЗВО): Якість освіти є інтегративною характеристикою, що у підсумку засвідчує спроможність ЗВО досягати поточних завдань у підготовці фахівців певного профілю.

 

лапкиЯкість освіти є рекурентним феноменом... (С.Ф. Клепко):

феномен — адже майже кожна сім’я у нашій країні включена в систему освіти (дошкільну, загальноосвітню, вищу школу) через учнів, батьків або безпосередньо самих освітян
рекурентний* — адже феномен належить до соціокультурної сфери; від отриманої освіти залежить доля людини впродовж життя, її здатність до навчання і самоосвіти, що все більше визначає життєвий шлях кожного в суспільстві


І якість освіти, і якість навчання є багатогранними за своєю суттю.

Чинники впливу на якість освіти є різноманітними, складають сукупність зовнішніх по відношенню до закладу освіти, від якого вони не залежать, та внутрішніх чинників, що залежать від управління закладом. Не варто визначатися, яка група факторів є важливішою чи здійснює сильніший вплив.

У групі зовнішніх чинників впливу на якість освіти варто відзначити інституціональний фактор; нормативно-законодавчу базу; державну політику у сфері освіти; фінансування галузі та, зокрема, закладів освіти; атестацію та сертифікацію педагогічних працівників; дозвільні процедури; участь громадськості (акредитація закладів освіти та нагляд) і незалежних установ (оцінювання та забезпечення якості освіти); стандартизацію, ЗНО  результатів навчання та моніторинг якості освіти.

Інституціональний вплив, зокрема, здійснюється через "систему забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти" (ст. 41 Закону України "Про освіту").

Група внутрішніх чинників впливу на якість освіти численна:

○ політика та процедури забезпечення якості освіти у закладі освіти
○ сукупність характеристик, що визначає результат навчання здобувачів освіти (учнів, студентів тощо): критерії, правила і процедури оцінювання
○ навчальний процес, його організація та характеристики (параметри)
○ навчально-методичне забезпечення
○ матеріально-технічне забезпечення, інфраструктура
○ кадрове забезпечення (науково-педагогічний персонал та ін.) і правила, процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників та оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти
○ контингент (склад здобувачів освіти)
○ якісний склад здобувачів освіти

А також Законом України "Про освіту" передбачено введення у внутрішню систему забезпечення якості механізмів "забезпечення академічної доброчесності" (ст. 41).


Цікаве і конструктивне обґрунтування чинникам впливу на якість освіти надав Сергій Клепко.

лапкиФактори, які впливають на якість освіти, умовно можна поділити на три класи:

"минуле" — це академічні цінності, стан системи освіти та її якість у попередньому періоді
"сучасне" — ефективність управління освітою; ресурси, що надає держава на освіту та які сформовані внаслідок суспільної підтримки галузі; оплата праці освітян; престиж освіти; ступінь деформації структури підготовки фахівців
"майбутнє" — наявність і точність прогнозів щодо потреби та компетентності фахівців

Джерело: Сергій Клепко"Філософія освіти в європейському контексті", 2006

 

Чинники впливу на якість функціонування системи освіти в Україні можна охарактеризувати і таким переліком ("бар’єрів" — автор Клепко С.Ф.):

лапки суб’єктний наскільки держава вважатиме себе арбітром (суб'єктом) якості освіти, чи дозволить вона розвиватися освіті незалежно від своїх інтересів
факторний — фактори, які впливають на якість освіти, можна умовно поділити на три класи – минуле...; сучасне... та майбутнє...
[розкрито вище на цій сторінці]
курикулярний* — має зростати інтегративна якість освіти як синтез різних орієнтованих типів освіти, що надає індивіду можливість вибору [у навчанні]. На перший план висуваються проблеми транс- і міждисциплінарної організації змісту освіти
адміністративний — Управління якістю освіти... створення ефективних органів, які турбуються за якість освіти у країні
економічний
— [вимагає правильно визначити пріоритети] при виділенні ресурсів на функціональні блоки в структурі управління якістю освіти
соціосистемний
— [якість освіти впливає на якість життя суспільства та обґрунтовується у концепції стійкого розвитку країни]. Хоча і не встановлена формула взаємозалежності якості освіти і показників розвитку суспільства...

Джерело: Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті, 2006

 

Якість навчання є інтегративною характеристикою освітнього процесу та його результату, що визначає міру їхньої відповідності вимогам суспільства, тобто ступеня досягнення цілей навчання, що полягає в оволодінні здобувачами освіти змістом навчання і досягненні ними бажаного рівня підготовки (навченості).

Якість навчання визначається факторами, що обумовлюють його соціальну ефективність: змістом навчання, компетентністю педагогів, педагогічними технологіями, матеріально-технічним оснащенням тощо.
Якість навчання залежить від низки факторів, що своєю чергою залежать від деяких факторів другого рівня, які також визначаються впливом чинників третього рівня тощо.

 

Оскільки освіта має амбівалентний* характер, якість освіти впливає на стан розвитку і майбутнє країни, а стан розвитку країни та державна стратегія і поточна політика своєю чергою є визначальними у пріоритетах та функціонуванні системи освіти.

лапкиЯкість освіти репрезентується у рівні якості життя суспільства (С.Ф. Клепко)

 

 

 

* рекурентний (лат.) — той, що повертається; той, що дає змогу відшукувати значення якоїсь величини за знайденими раніше іншими значеннями тієї самої величини

* курикулярний походить від "курикулум" (лат.) — навчальний план, програма навчання, програми для індивідуального розвитку тощо

* амбівалентний — подвійне понятійне трактування, переважно протилежного змісту обох значень / трактувань