Кваліфікація "Педагогічна досконалість"

Педагогічна досконалість визначає сукупність якостей викладача вищої школи або вчителя загальноосвітньої, профільної, опорної школи створювати умови для продуктивного навчання студентів (учнів, слухачів) та його інтегративну здатність здійснювати в освітній діяльності організаційну, методичну, навчальну, дослідницьку, виховну функції, застосовувати у щоденній практиці компетентнісний підхід до навчання тощо.

P1.picture

"Педагог вищої кваліфікації" інтегрує у своїй діяльності у закладі освіти всі прогресивні методи підготовки до проведення та організації аудиторної і позааудиторної роботи, засвідчує високий рівень самоорганізації та здобутий рівень кваліфікації першочергово демонстрацією власних практик особистісно орієнтованого навчання і мотивування студентів (учнів, слухачів) до учіння без примусу.

Кваліфікація "Педагог вищої кваліфікації" є повною, вона складається із 4 часткових кваліфікацій. Вища кваліфікація педагога досягається опануванням кваліфікацій "Педагог школи 21 століття", "Педагог-організатор", "Педагог-методист", "Педагог-дослідник", "Педагог-вихователь".

"Педагог-організатор". Організаційна функція передує всім процесам в освітній діяльності фахівця. Кваліфікація підтверджує вміння фахівця здійснювати підготовчу роботу до навчального процесу, будувати навчальні процеси на засадах компетентнісного підходу, проводити аудиторні заняття та позааудиторні заходи за різними методиками, забезпечувати досягнення результатів учіннєвої діяльності "тут  і тепер" тощо.

"Педагог-методист". Методична функція забезпечує підготовчі процеси для кваліфікованого проведення навчання або виховних заходів у вищій (загальноосвітній, профільній, опорній) школі. Достатня сформованість викладача (вчителя) як методиста доводиться розумінням функцій і системи методів навчання, знанням методів учіння, проблемного та дослідницького методів навчання, методик для дистанційного навчання, вмінням мотивувати студентів (учнів, слухачів) до навчання та організувати контроль і самоконтроль їх навчально-пізнавальної діяльності, розробленням предметних методик, комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін тощо.

Навчальна функція є основною в освітній сфері. Сучасна школа має бути дитиноорієнтованою (студентоорієнтованою), тому кваліфікація вчителя (викладача) досягається здатністю будувати навчальне середовище на основі учіннєвої діяльності кожного учня (студента, слухача). "Педагог школи 21 століття" навчає студентів (учнів, слухачів) без примусу, на засадах академічної доброчесності та критичного мислення, вчить учитися впродовж життя, організовує навчання-учіння та взаємодію всіх його учасників, забезпечує в навчанні інноваційне продукування знань та контекстний підхід, зорієнтовує людину на знання типу "як діяти" і "як співіснувати" в сучасному суспільстві, спрямовує набуття особистістю у навчанні низки компетентностей, забезпечує навчання в групах на засадах як самостійної роботи, так і спільної розподіленої праці.

"Педагог-дослідник". Дослідницька функція спрямована на пізнання наукової інформації, дослідження довкілля, розвиток у людини абстрактного мислення. Кваліфікованим є той викладач (учитель), який уміє залучати студентів (учнів, слухачів) до пізнання світу, пробуджувати їх інтереси, створювати умови для ведення пошукової роботи, прищеплювати любов до творення нового.

"Педагог-вихователь". Виховна функція у сучасній школі невід'ємна від навчання, спрямована на цілісний і різнобічний розвиток особистості, її соціалізацію, розкриття таланту тощо. Кваліфікація засвідчує розуміння викладачем (учителем) феномену виховання та специфіки виховання у сучасній школі, здатність фахівця організувати активну діяльність студентів (учнів, слухачів) для їх життєвого самовизначення, вміння спрямовувати самодіяльний розвиток потенціалу особистості та формувати у неї суспільно значущі якості, організувати гуртки, розподілену у міні-групах працю та клубну діяльність.

Програма навчання за напрямом "Педагогічна досконалість" підготовлена відповідно до норм законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про професійно-технічну освіту", Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників та з урахуванням вимог ОСП УАЯ (Орган сертифікації персоналу Української асоціації досконалості та якості).

Назва кваліфікації Обсяг навчання,
академ.год.
Обсяг навчання,
кредити ЄКТС/ECTS
1 Педагог вищої кваліфікації 180 6
2 Педагог школи 21 століття (вищої, загальноосвітньої, профільної, опорної) 60 2
3 Педагог-організатор. Педагог-методист сучасної школи 45 1,5
4 Педагог-дослідник. Педагог-вихователь школи 21 ст. (вищої, загальноосвітньої, профільної, опорної) 45 1,5


В основу навчання покладено компетентнісний підхід та активні / інтерактивні методи навчання. Навчальна програма для опанування кваліфікації за напрямом "Педагогічна досконалість" складається з 4 модулів:

Модуль навчання Обсяг навчання,
академ.год.
Обсяг навчання,
кредити ЄКТС/ECTS
1 Студентоорієнтоване (дитиноорієнтоване) навчання. Навчання за компетенціями. Тьюторне навчання 60 2
2 Організація навчання. Методика розроблення пакету документів 45 1,5
3 Дослідницький метод навчання. Виховання у школі 21 ст. 45 1,5
4 Портфель педагога (комплект методрозробок, відео) 30 1


Виконання навчальної програми за кожним модулем та всієї програми навчання засвідчується відповідним свідоцтвом. Центр "Етос" пропонує здобувачам за умови успішного екзаменування підтвердити отриману кваліфіацію Сертифіікатом від незалежного акредитованого Органу сертифікації персоналу Української асоціації якості (ОСП УАЯ).
Акредитовані сертифікати ОСП УАЯ мають міжнародне визнання через угоди про взаємне визнання сертифікатів організаціями:
– Національного агентства з акредитації України (НААУ) з Європейською кооперацією з акредитації (EA)
– Національного агентства з акредитації України із Всесвітнім форумом з акредитації (IAF)

 

 

*  кваліфікація ― визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання*)

*  результати навчання ― знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів; можуть досягатися і здобуватися у системі формальної, неформальної чи інформальної освіти; здобуті шляхом неформальної та / або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством